top of page

Onze Algemene voorwaarden en onze Privacystatement

1.    Algemene voorwaarden
2.    Algemeen
Tenzij schriftelijk anders vermeld, is DE KERNZAAK VOF, met maatschappelijke zetel te Volksstraat 74, 3590 Diepenbeek (BE 0799.440.841) de organisator van activiteiten zoals de opleidingen en/of coachingssessies en/of andere evenementen en/of cursusmateriaal.

De KERNzaak VOF is een coaching- en trainingscentrum en werkt met coaches. Dit wil zeggen dat wij geen therapeuten, artsen, psychologen,... zijn en bijgevolg ook geen therapieën geven of medisch advies verstrekken.

Hoewel deze website met veel zorg werd samengesteld, kunnen de teksten een eigen standpunt en visie over bepaalde onderwerpen naar voren brengen. Het is nooit onze bedoeling om anderen hiermee bewust te benadelen of te kwetsen. Mocht je ergens een probleem mee hebben of heb je foutieve of onvolledige informatie gevonden, dan kan ons dit gemeld worden op een constructieve wijze.


3.    Deelname activiteiten De KERNzaak VOF
Door ondertekening of elektronische verzending van het inschrijvingsformulier komt op definitieve en onherroepelijke wijze een overeenkomst tot stand. Deze geeft ook aanleiding tot onmiddellijke facturatie.
Indien gebruik gemaakt wordt van een of andere vorm van korting, dient niet alleen de inschrijving maar ook de betaling binnen de vooropgestelde termijn te gebeuren. Zo niet heeft DE KERNZAAK VOF het recht om de korting niet toe te passen.
Wij behouden ons het recht voor om de inschrijving aan eender welke activiteit (training/opleiding/evenement/coachingsessie/…) te weigeren indien de inschrijver niet aan de voorwaarden voldoet.
De inschrijver heeft het recht om zijn inschrijving te annuleren en dit uitsluitend a.d.h.v. een schriftelijke kennisgeving via e-mail naar dekernzaak@gmail.com. Indien de annulering wordt ontvangen ten laatste 1 maand voor de datum van de activiteit waarop ingeschreven werd, dan wordt het inschrijvingsgeld teruggestort onder aftrek van 50 euro (incl. BTW) uit hoofde van vergoeding voor administratiekosten. Indien de inschrijver zijn inschrijving annuleert binnen de maand voor de datum van de activiteit, dan is de inschrijver ons een verbrekingsvergoeding van 100% van het inschrijvingsgeld (incl. BTW) verschuldigd. Er kan, op vraag van de inschrijver, wel ingeschreven worden op het volgen van een andere opleiding, training, sessie,… ter waarde van het betaalde inschrijvingsgeld of op hetzelfde evenement dat doorgaat op een andere datum. 
De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits de inschrijver ons hiervan voorafgaandelijk per e-mail in kennis stelt. Indien het een meerdaagse training betreft, geldt de vervanging voor de volledige duur van de training. In geen geval is de inschrijver gerechtigd op terugbetaling van de niet bijgewoonde activiteiten. Wij zijn gerechtigd om de doorgegeven vervanger te weigeren indien de vervanger niet aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet.
Indien een activiteit niet kan doorgaan (omwille van ziekte, overmacht, te weinig deelnemers,…) op de vooropgestelde datum of locatie, dan verbinden wij er ons toe om de deelnemer zo spoedig mogelijk van deze wijzigingen te verwittigen. De deelnemer kan vervolgens zijn deelname verplaatsen naar één van de volgende gelijkaardige seminaries of terugbetaling van zijn of haar inschrijvingsgeld vragen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventueel reeds geboekte reiskosten door de deelnemer.
De deelnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat foto’s en video’s die tijdens de activiteit gemaakt worden via eender welk medium (drukwerk, website, sociale media, dvd, …) openbaar mogen worden gemaakt alsook voor promotiedoeleinden mogen worden aangewend. Tenzij de deelnemer uitdrukkelijk beroept op zijn recht op afbeelding.
Het is echter niet toegelaten om als deelnemer audio en/of video opnames van de activiteit te maken en/of te verspreiden zonder de toestemming van DE KERNZAAK VOF. Bij schending van dit artikel wordt de inschrijver onherroepelijk uit de activiteit gezet zonder dat hij of zij op enige vorm van terugbetaling gerechtigd is, terwijl wij ons het recht voorbehouden om de inschrijver aansprakelijk te stellen voor de schade die wij hebben geleden.
Wij beschikken over het recht om een deelnemer van een activiteit met storend gedrag of storend GSM/tablet/computergebruik uit de zaal te zetten, zonder dat hij of zij op enige vorm van terugbetaling gerechtigd is.
 
4.    Kwaliteit en aansprakelijkheid van De KERNzaak VOF
Suggesties, advies en opmerkingen ter verbetering van de site worden zeker op prijs gesteld en kunnen geformuleerd worden via het contactformulier. Noemenswaardige problemen of klachten kan de gebruiker tevens via deze weg melden. Cliëntgebonden klachten worden niet behandeld.
Via de website van DE KERNZAAK VOF kan je via hyperlinks terecht komen op websites of pagina's van derden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. DE KERNZAAK VOF verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
DE KERNZAAK VOF is niet aansprakelijk voor: algemene storingen van de server of het internet of andere storingen door derden / de tijd dat de website tijdelijk offline is voor onderhoud of uitbreiding / de kwaliteit van de prestaties die haar gebruikers leveren / de vermeldingen die de gebruiker op zijn of haar profiel zet alsook de inhoud van de advertentie(s) die de gebruiker zou plaatsen. Indien de informaties/vermeldingen/gegevens die een gebruiker vermelden, schade aan een derde zouden berokken, dan is de gebruiker daar als enige voor aansprakelijk en verbindt de gebruiker zich er toe om DE KERNZAAK VOF te vrijwaren voor alle nadelige gevolgen die zij hierdoor zou kunnen leiden.
Eventuele klachten dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na de inschrijving of de factuurdatum, per aangetekend schrijven geformuleerd te worden. Indien wij na deze datum alsnog een klacht behandelden, dan houdt dit in geen geval een verzaking van dit verval in.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die een deelnemer tijdens onze activiteiten zou oplopen.
 
5.    Betalingsvoorwaarden
Al onze facturen zijn contant en elektronisch betaalbaar in onze maatschappelijke zetel en elektronisch betaalbaar bij een online aankoop. Indien je via overschrijving betaalt, dan kan je onze factuur betalen d.m.v. storting op het rekeningnummer BE57 0689 4782 6635. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met de wettelijke rentevoet van toepassing ingeval van betalingsachterstand bij handelstransacties, vanaf de vervaldag. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke aard ook.
De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van goederen en/of diensten op te schorten en brengt eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling de onmiddellijke opeisbaarheid van alle nog niet vervallen facturen met zich mee.
Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Hasselt.
 
6.    Privacyverklaring
5.1    Persoonsgegevens die wij verwerken
De KERNzaak VOF verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer


5.2    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
De KERNzaak VOF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- gezondheid
- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dekernzaak@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De KERNzaak VOF verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- De KERNzaak VOF analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- De KERNzaak VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
5.3    Geautomatiseerde besluitvorming
De KERNzaak VOF neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De KERNzaak VOF) tussen zit. De KERNzaak VOF gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Google Analytics.

5.4    Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 
De KERNzaak VOF bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 
5.5    Delen van persoonsgegevens met derden
De KERNzaak VOF verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5.6    Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De KERNzaak VOF gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De KERNzaak VOF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
5.7    Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De KERNzaak VOF en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar dekernzaak@gmail.com.

De KERNzaak VOF neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via dekernzaak@gmail.com of de contactgegevens beschikbaar op onze website.
 

bottom of page